חברת תידי אחזקות בע"מ

תקנון תחרות לייקים


1. כללי
 • תידי אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"), תערוך תחרות בין משתתפי המבצע כמתואר להלן.

2. תנאי ההשתתפות במבצע
 • זכאי להשתתף בתחרות כל אדם שגילו מעל 18 במועד תחילת התחרות, אשר יפעל בהתאם לחוקי אתגר מאליס – ויעלה לאינסטגרם תמונה עם המסכה של מאליס על פניו ובנוסף יתייג את התמונה על פי הדרישות. ביצוע חלקי של הדרישות לא יאפשר השתתפות בתחרות (לצורך העניין, הדרישות הינן: העלאת תמונה לאינסטגרם עם מסכת הבד של מאליס על הפנים, תיוג: @maelys_israel וכתיבת ההאשטגים: #אתגר_מאליס #מאליס.)
 • פרטי המשתתפים יילקחו מהאינסטגרם.
 • תקופת המבצע הינה החל מיום 15.11 ועד ליום 28.2.17 בשעה 10:00.
 • מועד סיום התחרות וקביעת המנצח/ת הוא 28.2.17 בשעה 10:00.
 • הפרס - טיסה זוגית לפריז לסוף שבוע (חמישי עד ראשון) בתוספת לינה במלון.
 • למרות האמור לעיל, לא יהיו זכאים לקחת חלק במבצע – בעלי, מנהלי או עובדי משרד עוה"ד המפקח על התחרות, בעלי, מנהלי או עובדי החברה, בעלי, מנהלי או עובדי משרד הפרסום של החברה, שותפי כל אחד מאלו ובני משפחותיהם.
 • החברה תפרסם את קיומו של המצבע ואת תקנון המבצע, באתר החברה וכן, בכל דרך שתמצא לנכון ובמטרה להביא את פרטי המבצע לידיעת כל חברי המועדון.
 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר החברה.
 • הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט שכתובתו maelys.co.il.

3. ניצחון במבצע והזכייה בפרס
 • הזוכה במבצע ובפרס תהיה המשתתפת אשר תמונתה עם המסכה, תזכה במספר ה"לייקים" הגדול ביותר.
 • במקרה של מספר משתתפות בעלות אותו מספר של לייקים, תזכה במבצע ובפרס המשתתפת שהעלתה את תמונתה ראשונה מבין המשתתפות בעלות המספר הגבוה ביותר השווה של לייקים.
 • כל הנתונים לעניין התחרות והזוכה בתחרות הינם של מחשבי החברה, ונתונים אלו בלבד ייחשבו כמכריעים בכל הנוגע למבצע ותוצאתו.
 • המצבע יסתיים ביום 28.2.17 בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' קרליבך 27, תל אביב טלפון 03-7571261 על פי תקנון מבצע זה.
 • במקום ושעה זו יבדקו נתוני המשתתפים במבצע במחשבי החברה, והזוכה תקבע בהתאם לנתונים באותה השעה.
 • הפרס אשר יינתן לזוכה במבצע הוא - טיסה זוגית לפריז לסוף שבוע (חמישי עד ראשון) בתוספת לינה במלון.
 • במידה ולא יהיו מספיק משתתפים החברה זכאית להאריך את משך התחרות.

4. פרסום תוצאות המבצע
 • הזוכה בפרס במבצע תפורסם בין המשתתפים, באתר החברה, ובכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון.
 • כמו כן, תודיע החברה לזוכה במבצע על זכייתו במבצע באמצעות שיחת טלפון או בכל דרך שתמצא לנכון.
 • ההודעה למשתתף הזוכה, כמו גם לכלל המשתתפים תעשה על פי פרטי התקשורת כפי שנמסרו על ידי המשתתפים באינסטגרם.
 • לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר זכייתו במבצע. ככל שלא יהיה ניתן להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך 28 ימים ממועד סיום המבצע, ו/או פרטיו האישיים אינם קריאים ו/או ברורים, יועבר הפרס לשני בתור על פי אותם קריטריונים באופן מידי ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 • לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או מייל, כאמור בפרטי ההתקשרות שמסר, מתחייב הזוכה להגיע למשרדי החברה, לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה על הזכייה, לחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א' לתקנון ולמסור אותה לחברה בליווי תעודת זהות.
 • ככל שייבצר מהמשתתף הזוכה להגיע למשרדי החברה, ישלח הפרס למשתתף הזוכה, וזאת לאחר אימות כתובת מגורים עדכנית, ותמונה, והכל על מנת לאמת את זהות הזוכה. הזוכה המשתתף יחתום לשליח על אישור קבלת הפרס.

5. חלוקת הפרס
 • הפרס ניתן למימוש במשך 6 חודשים ממועד סיום המבצע. לאחר מועד זה, יחזור הפרס לעמוד לרשות החברה והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הפרס ניתן למימוש בכל מועד למעט תקופת החגים והקיץ, והשהות במלון הכלול בחבילת הנופש הינה כפי שתימסר לזוכה במועד הזכייה.
 • החברה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס בכל אופן שהוא.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף
  • סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס
  • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון
 • אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
 • בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.