משלוח חינם בהזמנה של 299 ₪ ומעלה
0

תקנון מועדון לקוחות

 1. תקנון זה ("התקנון") מסדיר את תנאי מועדון הלקוחות של מאליס קוסמטיקה בע"מ ("החברה" או "מאליס"), המאפשר לחברי המועדון ליהנות ממבצעים והטבות, בכפוף לתנאים שלהלן (להלן: "מועדון הלקוחות").
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות ו\או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 3. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו למשך שנה מיום ההצטרפות. החברה רשאית להאריך את תוקף החברות במועדון הלקוחות לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופות נוספות, וללא צורך במתן הודעה על כך לחברי המועדון.
 4. בקשה לביטול חברות במועדון הלקוחות תעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר החברה. לא ניתן לממש הטבות לאחר ביטול חברות במועדון הלקוחות וכל זכאות שבידי הלקוח תתבטל לאלתר.
 5. תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות:
  1. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בביצוע הרשמה באתר האינטרנט של החברה – כל אדם פרטי מגיל 16 ומעלה רשאי לבצע הרשמה באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.maelys.co.il/ (להלן: "אתר החברה"). לקוחות מתחת לגיל 18, המבקשים להצטרף למועדון הלקוחות, נדרשים ליידע את הוריהם ו\או את האפוטרופסיים החוקיים שלהם, בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות במסגרת מועדון הלקוחות.
  2. על לקוחות המעוניינים לבצע הרשמה באתר החברה, למלא את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, מספר טלפון ותאריך לידה.
  3. לא ניתן לבצע הרשמה באתר החברה למועדון הלקוחות טרם רכישה של מוצר ממוצרי החברה באמצעות אתר החברה.
  4. לקוח אשר הצטרף למועדון הלקוחות, לאחר ביצוע רכישה כאמור, ולאחר מכן ביטל את הרכישה באופן של החזר ו\או זיכוי כספי (בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה) – תבוטל חברותו במועדון הלקוחות באופן אוטומטי, והוא יידרש להשיב לחברה כל מתנה ו\או הטבה אחרת אשר קיבל במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות.
 6. הטבות לחברי מועדון הלקוחות:
   1. קבלת מוצר מתנה ברכישה של תשעה מוצרים:
    • רכישה של תשעה (9) מוצרים, דרך אתר החברה בכתובת: https://www.maelys.co.il/ תזכה את חבר מועדון הלקוחות, במוצר נוסף מתנה, לפי בחירתו, מתוך רשימת מוצרים הנכללים בהטבה, כפי שתתפרסם באתר החברה מעת לעת (להלן: "רשימת המוצרים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או לעדכן את המוצרים ברשימה כאמור.
    • לצורך סעיף זה "רכישה" - היא כל רכישה בפועל של מוצר ממוצרי החברה (באופן מרוכז או יחדני), אשר בוצעה באתר החברה, למעט: א. מוצרים אשר חבר המועדון החזיר לחברה כנגד קבלת החזר כספי ו\או זיכוי לרכישה נוספת. ב. מוצרים אשר נרכשו במימוש הטבות ו\או מבצעים, אשר מעניקה החברה. במידה ולאחר מימוש ההטבה החזיר חבר המועדון לחברה מוצר מבין תשעת המוצרים אשר זיכו אותו בהטבה, תבוטל ההטבה והוא יידרש לשלם לחברה את שוויו של המוצר שניתן במימוש ההטבה, בהתאם למחירים המצוינים באתר החברה.
    • למען הסר ספק, במידה וחבר המועדון ביצע רכישה, ולאחר מכן החליף את המוצר בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, ייחשבו הרכישה המקורית וההחלפה (בין אם מדובר בהחלפת המוצר כנגד מוצר אחד או כמה מוצרים, ובין אם מדובר בהחלפה אחת או במספר החלפות) כרכישה אחת.
   2. אופן מימוש הטבת מוצר מתנה:
    • מימוש ההטבה יתאפשר באמצעות רכישה של מוצר מרשימת המוצרים באתר החברה בלבד.
    • מובהר, כי לא ניתן לממש את ההטבה בדרך של קבלת החזר כספי, או בכל אופן אחר.
    • תוקף ההטבה הינו למשך שנה מיום ביצוע הרכישה הראשונה מבין תשעת המוצרים האמורים לעיל. עם פקיעת תוקף ההטבה, לא ניתן יהיה עוד לממשה. על-אף האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לאפשר לחברי המועדון, במקרים מסוימים, לממש את ההטבה לאחר פקיעתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה על כך לחברי המועדון.
  1. הטבת יום-הולדת (הטבה משתנה):
   • חברי המועדון יהיו זכאים לאחת מבין ההטבות להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה:
    • הנחה חד פעמית בשיעור של 50% על מוצר אחד לבחירה ברכישה ממוצרי החברה באתר החברה בלבד ; או
    • מוצר מתנה לפי בחירת החברה;
    • שובר כספי בשווי עליו תחליט החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
   • הטבת יום ההולדת תקפה במהלך החודש (הלועזי) בו חל יום הולדתו של חבר המועדון.
   • ההטבה תינתן לפי תאריך הלידה, אשר מסר חבר המועדון עם הצטרפותו למועדון הלקוחות.
  2. הטבת שובר מתנה:
   • חברי המועדון זכאים לקבלת כרטיס מתנה, שובר בשווי של מאה עשרים וחמישה (125) ₪ לרכישה באתר ממוצרי החברה.
   • ניתן לממש את הטבת שובר המתנה בביצוע רכישה באתר החברה בלבד. במידה ועלות הרכישה נמוכה מהסכום הטעון בשובר המתנה, לא תשמר היתרה לניצול בעת הרכישה הבאה, אשר יבצע חבר המועדון בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים בתקנון זה.
   • השובר אינו תו קניה ולא חל עליו חוק תווי קניה.
   • הטבת כרטיס המתנה תהיה תקפה למשך שלושה (3) חודשים מיום ההצטרפות למועדון הלקוחות.
   • השובר ניתן להעברה.
 7. החלפה והחזרה של מוצרים, שנרכשו באמצעות מימוש הטבות:
  1. תנאי החלפה\החזרה של מוצרים, שנרכשו באמצעות מימוש הטבות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולמדיניות ההחלפה\החזרה של החברה:
   1. ניתן להחליף מוצר שנרכש באמצעות מימוש הטבה, בכפוף למדיניות החלפת המוצרים של החברה.
   2. לא ניתן לקבל החזר כספי, ו\או זיכוי, ו\או החזר של הזכאות להטבה במקרה של החזרת או החלפת מוצר, שנרכש באמצעות מימוש הטבה.
 8. שמירת מידע ודיוור:
  1. בהצטרפותו למועדון מסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע של החברה הנוגע למועדון הלקוחות.
  2. חבר המועדון מאשר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההרשמה לאתר החברה, אשר מוסר הלקוח וכן כל מידע שייאסף על-ידי החברה בקשר עם רכישות הלקוח ו\או פעילותו באתר החברה לצורכי בחינת זכאות הלקוח להטבה ו\או מימושה, יצירת קשר עם הלקוח, פעולות שיווק של מוצרי החברה, עריכת ניתוח ומידע סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר ללקוח. בהרשמתו לאתר החברה הלקוח נותן את הסכמתו לשימושים המפורטים לעיל.
  3. חבר המועדון מאשר בזאת לחברה לתת גישה ו\או להעביר מידע השמור במאגר המידע של החברה, לאף פי אם מפעילת המועדון , לנותני שירותים (לרבות וללא הגבלה לנותני שירותי דיוור ישיר), ולצורך שיתופי פעולה בעניין המועדון אשר העברת המידע להם נחוצה, על מנת שהחברה תוכל לתפעל את מועדון הלקוחות ולבצע את השימושים ו\או הפעולות המפורטים בסעיף 8(‎(ג) לעיל.
  4. כל חבר מועדון רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתב, בדרישה למחיקת הנתונים השמורים עליו במאגר המידע של החברה. במקרה של מחיקה כאמור, תתבטל חברותו של חבר המועדון במועדון הלקוחות.
  5. חבר מועדון המעוניין להפסיק את קבלת הדוורים הפרסומיים, יכול לפנות לחברה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר החברה.
  6. מובהר בזאת כי מידע השמור במאגר המידע של החברה אינו נמחק באופן אוטומטי בעת ביטול חברות במועדון הלקוחות, וכן אינו מבטל את הרשאת הלקוח לקבל דיורים ופרסומות מהחברה (אשר נשלחים לקהל הלקוחות של החברה, ועל לקוחות החברה לפנות לחברה בבקשה להסרה מרשימות התפוצה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה.
 9. כללי:
  1. על חברי המועדון חלה חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ההרשמה לאתר החברה וההצטרפות למועדון הלקוחות. חבר המועדון מאשר כי הפרטים שמסר נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו.
  2. ההטבות הינן אישיות לכל חבר מועדון. חבר מועדון אינו רשאי לממש הטבה, לה זכאי חבר מועדון אחר.
  3. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לבטל את חברותו של חבר מועדון הלקוחות ו\או להפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו (לרבות זכויות שהוקנו לו עובר לביטול החברות) ו\או לחייבו בגין הטבות שמימש, ו\או בכל נזק ו\או הוצאה שייגרמו לה, בכל מקרה בו חבר המועדון יעשה פעולות ו\או מחדלים, בניגוד לחוק ו\או לאמור בתקנון זה.
  4. במקרה וחבר המועדון מימש הטבה ו\או הטבות אשר להן הוא אינו זכאי בהתאם לתנאי התקנון, וזאת בשל תקלה טכנית ו\או מעשה או מחדל של הלקוח רשאית החברה לדרוש מחבר המועדון החזר כספי בשווי ההטבה.
  5. אין כפל הטבות ומבצעים - לא ניתן לממש הטבות ביחד עם מימוש הטבות ומבצעים נוספים, ככל שקיימים, בעת הרכישה.
  6. חברי מועדון, המעוניינים לברר האם הם זכאים לקבל את ההטבה, יכולים לבדוק את זכאותם ב"אזור האישי" באתר החברה.
  7. לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני כניסת ההטבה לתוקף ו\או ביצוע ההרשמה באתר החברה כאמור לעיל.
  8. מימוש הטבות יעשה על-ידי חבר המועדון בהתאם לתקנון זה. החברה אינה חייבת לנקוט בפעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה, לרבות וללא הגבלה: יידוע חבר המועדון באשר לזכאותו למימוש כאמור.
  9. החברה שומרת את זכות למחוק מרישומיה תיעוד של זכאות להטבות לאחר פקיעת תוקפן, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו\או דרישה בעניין זה.
  10. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את מתן ההטבה ו\או לשנות את תנאי התקנון, עבור כלל מוצרי החברה ו\או חלקם, מכל סיבה שהיא, לחברי המועדון ו\או כל צד שלישי אחר, לא תהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד החברה ו\או מי מטעמה בגין ביטול ו\או שינוי כאמור ו\או בקשר אליהם.
   המועדון מיועד ללקוחות פרטיים ולשימוש הוגן, החברה רשאית לבטל חברות במועדון ללקוח עקב שימוש לא הוגן.
  11. ככל שהחברה תחליט על הפסקת ההטבה, היא תעדכן על כך באופן שתראה לנכון, ותאפשר לחברי המועדון לממש את ההטבה במהלך תקופה, אשר תקבע על-ידה ובכפוף לכל דין ("תקופת המימוש האחרונה"). בתום תקופת המימוש האחרונה, תבוטל כל הטבה שלא מומשה, ולא ניתן יהיה לממשה עוד.
  12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את אופן יידוע חברי המועדון על שינויים בהטבה ו\או על הטבות החדשות בכל דרך שהיא בכפוף לכל דין, היתר באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ואמצעיים אחרים.
  13. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר ו\או עקיף ו\או הוצאה, אשר נגרמו, בקשר עם ההטבה, לרבות וללא הגבלה: נזק כתוצאה מתקלה טכנית ו\או טעות אנוש של עובדי החברה ו\או מי מטעמה בקליטה ו\או גריעה של מספר הרכישות שביצע חבר המועדון לצורך קבלת ההטבה ו\או מימוש של ההטבה.
  14. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
  15. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
   • תקנון זה מכיל את כל התנאים בנוגע להטבה. לא יהיה תוקף לכל הסכמה, מצג, הבטחה, ערובה או התחייבות שנעשו בקשר עם האמור בתקנון זה, זולת אם נכללו ונאמרו מפורשות בתקנון. בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בבין הוראות התקנון לפרסומים אחרים בקשר עם ההטבה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  16. כל שינוי מן האמור בתקנון וכל ויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה לא יהיה תקף אלא אם נמסר בכתב.
  17. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
חנויות

בנוסף למכירה באתר, ניתן להשיג את מוצרי MAELYS בסניפי רשת ניו פארם (Be) ובחנויות הנבחרות:

אילת
ניו פארם (Be) -אילת טיילת מלכת שבא 08-6316350
ניו פארם (Be) -אילת קלאב הוטל רחוב הערבה מלון קלאב הוטל 08-6344104/5
אלונים
ניו פארם (Be) אלונים קניון חוצות אלונים 04-9532031
אריאל
ניו פארם (Be) אריאל הבנאי 3 אריאל 03-7367262
אשדוד
דן בימר אשדוד דב גור 9989, מרכז מסחרי ו, אשדוד 08-8555646
ניו פארם (Be) אשדוד יהודה הלוי 1 אשדוד 08-8554073
ניו פארם (Be) אשדוד סיטי מנחם בגין פינת שד הרצל, קניון הסיטי אשדוד 08-8554073
אשקלון
ניו פארם (Be) אשקלון מז דוידי מחל 1 אשקלון 08-6644031
באר שבע
ניו פארם (Be) באר שבע מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25, באר שבע 08-6298001
בית דגן
מעיין חיים דגן 2015 - בימר טרומפלדור 20, בית דגן 03-9601993
ביתן אהרון
בית מרקחת טוטאל פארם מרכז מסחרי ביתן אהרון, בית אהרון 737078003
ביתר עילית
טבע סיטי הרן 20, ביתר עילית 02-5725546
בקה אל גרביה
בימר אווה פארם רח ראשי אלקודס (לא לדואר) בקה אל גרביה 04-6384534
בת-ים
ניו פארם (Be) בת ים יוספטל 92 קניון בת ים 03-5526043
גבעתיים
ניו פארם (Be) גבעתיים וויצמן 10, גבעתיים 03-6731088/90
גבעת עדה
גרין בימר הזית 29, גבעת עדה 04-6180587
גבעת שמואל
ניו פארם (Be) גבעת שמואל יוני נתניהו 27 גבעת שמואל 03-5324470/537
הרצליה
חדוות הטבע הרצליה סוקולוב 34, הרצליה 054-2550101
ניו פארם (Be) הרצליה בן גוריון 19 פינת רמבם הרצליה 09-7886354/63
חדרה
תבלין וטבע חדרה רוטשילד 15, חדרה 04-6330633
חולון
בית טבע בעיר סוקולוב 54, חולון 522950001
ניו פארם (Be) חולון הלוחמים 62 בית חולים וולפסון 03-6511350
חיפה
בית הבריאות חיפה נורדאו 28 – לא לדואר חיפה 502397039
ניו פארם (Be) הדר הרצל 18 חיפה בית הקרונות הדר חיפה. 04-8623071
ניו פארם (Be) חיפה פלימן משה 4 חיפה, קניון עזריאלי 04-8501291
ניו פארם (Be) פנורמה חיפה שד הנשיא 104 מרכז פנורמה חיפה 04-8370894
סנטר מולטי פארם הרצל 57, חיפה 04-6669193
חצור הגלילית
חדאד פארם קניון ג.עליון קניון גליל עליון – לא לדואר, חצור הגלילית 04-6800019
טבריה
טבעלה – לידי שושנה בנין לב הגליל – רח' הבנים 4 טבריה 04-6723056
ניבי פארם – בימר טבריה מתחם מסחרי חוף מגדל – לא לד, טבריה. 04-6215222
יבנה
שורשים בית טבע שדרות דואני 20 (מרכז לב) 08-9334202
יהוד
ניו פארם (Be) סביונים משה דיין 3 יהוד, קניון סביונים 03-5367896
יקנעם
ניו פארם (Be) יקנעם התמר 2 יקנעם 04-6885801
ירושלים
אלסהירה – בית מרקחת אל אספהאני 4, ירושלים 02-6263547
מוריה-בימר שגל פארם דרך בית לחם 82, ירושלים 02-6732143
ניו פארם (Be) ירושלים ניות הרב הרצוג 61 צומת ניות ירושלים 02-5955870
סמר/דיספומד בימר בניין טחן, בית חנינה-20896 ירושלים 02-5833634
פרמה C – טג'ר דיסקין דיסקין 9, ירושלים 02-5612361
פארמוונס – תלפיות יד חרוצים 18 – לא לדואר, ירושלים 02-6731475
ירכא
אורגנו בית הטבע - הבא סלאמה דאהר סנטר, ת.ד. 4315, ירכא 04-9565945
ניו פארם (Be) ירכא גאיה סנטר ירכא 04-8109032
כפר סבא
ניו פארם (Be) כפר סבא קניון ערים 09-7677308
ניו פארם (Be) מאיר כפר סבא טשרניחובסקי 57, כפר סבא 09-7885402
כרמיאל
ניו פארם (Be) כרמיאל חוצות כרמיאל, רח' מעלה כמון 5 04-6426980
פולט-בית טבע, טייח רפי לב כרמיאל ח.307 – לא לדואר כרמיאל 04-9585147
לקיה
בימר סלאם פארם שכונה 3 בית 14 ליד מאוחדת, לקיה 08-6512004
מג'ד אל כרום
פארמה ONE – בימר רח' ראשי ת.ד. 864, מג'ד אל כרום 04-9985475
מודיעין
ניו פארם (Be) מודיעין מוריה לאה אימנו 1 מודיעין 08-9752530
מעלות
אקופארם מעלות עוזי נרקיס 9 – לא לדואר מעלות 509979007
משמר השרון
ניו פארם (Be) משמר השרון קיבוץ מעברות צומת העוגן 09-8945572
נהריה
ניו פארם (Be) נהריה אירית 2 נהריה 04-9001434
סבו בימר ת.מרכזית שד' הגעתון 5 בניין אגד, נהריה 04-9921197
נצרת
אקסטרא פארם רחוב 4020 – שכונה מזרחית נצרת 04-6123653
ריאד בית טבע ויופי ת.ד. 2106, נצרת 04-6455292
נשר
ניו פארם (Be) נשר תל-חנן בר יהודה 147 נשר 04-8200192
נתניה
ניו פארם (Be) נתניה שדרות בנימין 60 נתניה 09-8338091
ניו פארם (Be) נתניה קריית השרון שדרות טום לנטוס 26, קרית השרון 09-7884483
עוספיא
אל כרמל חורי-בימר רח' ראשי, ת.ד. 1217 עוספיא 04-8390006
עכו
ניו פארם (Be) עכו הגדוד 22 עכו, קניון עזריאלי 04-6885900
עפולה
ניו פארם (Be) עפולה השוק פינת קהילת ציון, תחנה מרכזית 04-66684514/44
עתלית
זבולון פארם עתלית הזית 78, עתלית 04-8573868
פתח תקווה
ניו פארם (Be) אם המושבות ראשלצ 1 פתח תקווה 03-6241964/3
ניו פארם (Be) סירקין קניון פתח תקווה צומת סירקין 03-6344105
קריית טבעון
מרים פארם זובידאת 24, לא לדואר, קריית טבעון 04-9832211
קריית מוצקין
דרך הטבע ק.מוצקין דבורה 9, קריית מוצקין 775548081
ראשון לציון
ניו פארם (Be) ראשון לציון רוטשילד 49 ראשון לציון. 03-9506167/8
ראש פינה
ניו פארם (Be) ראש-פינה מתחם סנטר הגליל, ראש פינה 04-6860645
רחובות
ניו פארם (Be) רחובות מזרח דרך ירושלים 15 08-9354766
רמת השרון
ניו פארם (Be) רמת השרון סוקולוב 74 רמת השרון 03-5477068/7
רעננה
ניו פארם (Be) רעננה אחוזה 114, רעננה 09-7410211
שדרות
ניו פארם (Be) שדרות דרך מנחם בגין שדרות (מתחם מול 7) 08-6784534
תל אביב
ניו פארם (Be) בן יהודה בן יהודה 75 תל אביב 03-5290037
ניו פארם (Be) תל ברוך אהרון בקר 8, תל אביב 03-6478927
תל אביב בי"ח איכילוב ויצמן 6 תל אביב 03-6961706/3
יש!
קיבלנו את הפרטים שלך ואנחנו ניצור איתך קשר בהקדם
אנחנו כבר חברים!
כתובת האי-מייל

קיימת במערכת
הירשמי לקניה חוזרת וחסכי 15%

אנו נשלח את המוצרים שבחרת עד אלייך בכל 30 ימים עם 15% הנחה קבועה ומשלוח בחינם! כרטיס האשראי שלך יחויב רק כאשר המשלוח הבא יוצא לדרך ובכל פעם תקבלי 15% הנחה מהמחיר המלא. ניתן להפסיק את שירות הקניה החוזרת בכל זמן דרך האזור האישי.

תשאירי משהו לאחרות ;)

עקב הביקוש הגבוה, אנו מגבילים
את כמות החבילות שניתן לרכוש
לחבילה אחת לכל לקוחה